Yüksek Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

MFGE Lisansüstü Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

MFGE 500-2 - BİTİRME PROJESİ
Daha güvenilir verilerle, yeni analizler ve döngüsel tasarım yaklaşımı içinde ön tasarımın iyileştirilmesi ve son haline getirilmesi. Mühendislik çizimleri, gerekli analizleri ve her bir parça için önerilen üretim yönteminin dahil edildiği proje raporu ve sunum.

MFGE 505 - Uygulamalarla Sonlu Elemanlar
Giriş, sonlu elemanlar yönteminin geçmişi ve uygulamaları, ayrık sistemler için doğrudan (direkt) çözüm yaklaşımı, bir boyutlu problemlerde differansiyel denklemin güçlü ve zayıf formu, bir boyutlu problemlerde yaklaşık çözüm, ağırlık fonksiyonları ve Gauss entegrasyonu, bir boyutlu problemler için sonlu elemanlar formulasyonu, Vektörel problemler için sonlu elemanlar yöntemi-doğrusal elastisite, düzlemsel genleme/düzlemsel gerilme, eksenel simetrik problemler, deplasman tabanlı sonlu elemanlar, izoparametrik formulasyon.

MFGE 580 - Özel Çalışmalar-1
Şeçilen konu ile ilgili literatür taraması yapılması. Şeçilen konu hakkında literatürdeki son gelişmeleri öğrenmek. Çalışma ile ilgili bir rapor hazırlanması ve sunulması.

MFGE 581 - Özel Çalışmalar-2
Şeçilen konu ile ilgili literatür taraması yapılması. Şeçilen konu hakkında literatürdeki son gelişmeleri öğrenmek. Çalışma ile ilgili bir rapor hazırlanması ve sunulması

MFGE 599-I - Tez I
İleri imalat teknolojileri ile ilgili bir konuda simulasyon, tasarım, uygulama ve işletim konularında problemin belirlenmesi, tasarımı ve analizi. Literatür araştırması. Gelişme raporu.

MFGE 599-II - Tez II
Tez konusunun gereksinimlerini belirleme. Tez konusu gereksinimlerine göre analiz ve tasarım. Gelişme raporu.

MFGE 599-III - Tez III
Geliştirilen araştırma çalışmasının uygulanması, testleri ve doğrulanması. Tezin yazılması.

MFGE500 - Bitirme Projesi
Seçilen konuyla ilgili literature taraması, parça/islem yada deneyin ön analizinin ve tasarımının gerçekleştirilmesi ve mühendislik formatında belgelenmesi. Proje gelişiminin sunulması.

MFGE508 - Sınır Eleman Yöntemi
Giriş, başlangıç kavramları, vektörler ve tensörler, indis gösterimi, vektör cebri, diverjans (ıraksama) teoremi, Dirac delta fonksiyonu, tekil integraller, Cauchy asal değer integrali (1 ve 2 boyutta), Laplace denklemi için sınır eleman yöntemi, Laplace denklemi, ayrıklaştırma, elastostatik problemler için sınır eleman yöntemi, elastostatik, ayrık

MFGE541 - Talaşlı İmalat Teorisi
Giriş, imalat tezgahları ve imalat işlemleri; tornalama, delik delme, frezeleme ve taşlama, metal kesme mekaniği, takım ömrü ve takım aşınması, talaşlı işlemlerin eniyilenmesi, talaş kontrolü, tezgah titreşimleri, taşlama.

MFGE543 - Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı
Sac malzemelerin mekanik özellikleri, sac şekillendirme prosesleri, düzlemsel gerilme altında deformasyon, basit indirgenmiş şekillendirme analizleri, instabilite ve yırtılma, sac metalin bükülmesi, dairesel sacların analizi, dairesel derin çekmenin analizi, dairesel gerdirmenin analizi, kombine bükme ve gerdirme, hidroforming, sac şekillendirme iş

MFGE576 - Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu
Linear sonlu elemanlar metodunun kısa tekrarı, doğrusal olmayan denklemlerin çözümleri, tek boyutta doğrusal olmayan problemler, iki-üç boyutta pür plastik sonlu elemanlar metodu ve uygulamaları, iki-üç boyutta büyük genlemeli elasto-plastik sonlu elemanlar metodu.

MFGE577 - Kalite Kontrol ve Metroloji
Metrolojiye giriş, doğrusal, açısal ve karşılaştırmalı ölçümler, doğrusallık, düzlemsellik, karelik, paralellik ölçümlerinde kullanılan cihaz ve müşirler, sınırlar, müşirler, teftiş, sanayide kalite kavramı, kalite control de istatiksel kavramlar, SQC?de kontrol tabloları, numune teftişleri, operasyon karakteristiği (OC) diyagramı.

MFGE579 - İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları
Doğrusal olmayan optimizasyona ve stokastik proseslere giriş, doğrusal olmayan proses optimizasyonun matematiksel temelleri, yapısal optimizasyon: topoloji, form ve malzeme, doğrusal olmayan sonlu elemanlar metoduna giriş, metal şekillendirme işlemlerinin toleranslar ve kalıp yükleri açılarından optimizasyonu, dinamik sistemlerin optimizasyonu, par

MFGE589 - Mezuniyet Semineri
Geliştirilen araştırma çalışmasının uygulanması, testleri ve doğrulanması, tezin yazılması

MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler

MFGE542 - Metal Şekillendirme Teorisi
Plastisite teorisi, metal şekillendirmenin temelleri, dövme, haddeleme, akıtma, boru, tel ve çubuk çekme işlemleri, saç metal şekillendirme işlemi, yüksek enerjili oranda şekillendirme.