Yüksek Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

MFGE Lisansüstü Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

MFGE 500 - Bitirme Projesi
Seçilen konuyla ilgili literature taraması, parça/islem yada deneyin ön analizinin ve tasarımının gerçekleştirilmesi ve mühendislik formatında belgelenmesi. Proje gelişiminin sunulması.

MFGE 500-2 - BİTİRME PROJESİ
Daha güvenilir verilerle, yeni analizler ve döngüsel tasarım yaklaşımı içinde ön tasarımın iyileştirilmesi ve son haline getirilmesi. Mühendislik çizimleri, gerekli analizleri ve her bir parça için önerilen üretim yönteminin dahil edildiği proje raporu ve sunum.

MFGE 505 - Uygulamalarla Sonlu Elemanlar
Giriş, sonlu elemanlar yönteminin geçmişi ve uygulamaları, ayrık sistemler için doğrudan (direkt) çözüm yaklaşımı, bir boyutlu problemlerde differansiyel denklemin güçlü ve zayıf formu, bir boyutlu problemlerde yaklaşık çözüm, ağırlık fonksiyonları ve Gauss entegrasyonu, bir boyutlu problemler için sonlu elemanlar formulasyonu, Vektörel problemler için sonlu elemanlar yöntemi-doğrusal elastisite, düzlemsel genleme/düzlemsel gerilme, eksenel simetrik problemler, deplasman tabanlı sonlu elemanlar, izoparametrik formulasyon.

MFGE 508 - Sınır Eleman Yöntemi
Giriş; Başlangıç kavramları: vektörler ve tensörler, indis gösterimi, vektör cebri, diverjans (ıraksama) teoremi, dirac delta fonksiyonu, tekil integraller, Cauchy asal değer integrali (1 ve 2 boyutta), Laplase denklemi için sınır eleman yöntemi, Laplase denklemi: Ayrıklaştırma , elastostatik problemler için sınır eleman yöntemi, elastostatik: ayrıklaştırma, temel çözümler, tekil integraller için sayısal yöntemler, analitik çözümler, Paralel çözüm.

MFGE 541 - Metal Kesme Teorisi
Giriş; İmalat tezgahları ve imalat işlemleri – tornalama, delik delme, frezeleme ve taşlama; Metal Kesme Mekaniği; Takım ömrü ve takım aşınması; Metal kesme işlemlerinin ekonomik hesabı; Talaş kontrolü; Tezgah titreşimleri; Taşlama; Üretim sistemleri ve otomasyon; Bilgisayar Destekli Üretim; İmalata yönelik tasarım.

MFGE 543 - Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı
Sac malzemelerin mekanik özellikleri, sac şekillendirme prosesleri, Düzlemsel gerilme altında deformasyon, basit indirgenmiş şekillendirme analizleri, İnstabilite ve yırtılma, sac metalin bükülmesi, dairesel sacların analizi, dairesel derin çekmenin analizi, dairesel gerdirmenin analizi, Kombine bükme ve gerdirme, hidroforming, sac şekillendirme işlemlerinin sonlu elemanlar metodu ile analizine genel bakış, kalıp dizayn metodolojisi, kesme ve derin çekme kalıpları

MFGE 576 - Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu
Linear sonlu elemanlar metodunun kısa tekrarı, doğrusal olmayan denklemlerin çözümleri, tek boyutta doğrusal olmayan problemler, iki-üç boyutta pür plastic sonlu elemanlar metodu ve uygulamaları, iki-üç boyutta büyük genlemeli elasto-plastik sonlu elemanlar metodu

MFGE 577 - Kalite Kontrol ve Metroloji
Metrolojiye giriş, doğrusal, açısal ve karşılaştırmalı ölçümler, doğrusallık, dümzelsellik, karelik, paralellik ölçümlerinde kullanılan cihaz ve müşirler, Sınırlar, müşirler, teftiş, sanayide kalite kavramı, kalite control de istatiksel kavramlar, S.Q.C.’de control tabloları, numune teftişleri, operasyon karakteristiği (OC) diyagramı

MFGE 579 - İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları
Doğrusal olmayan optimizasyona ve stokastik proseslere giriş; Doğrusal olmayan proses optimizasyonun matematiksel temelleri; Yapısal optimizasyon: topoloji, form ve malzeme; Doğrusal olmayan sonlu elemanlar metoduna giriş; Metal şekillendirme işlemlerinin toleranslar ve kalıp yükleri açılarından optimizasyonu; Dinamik sistemlerin optimizasyonu; Parametre rastgeleliği ve proses sağlamlığı; Rastgele-parametreli sistemlerin sanal modellenmesi; Deney tasarımına giriş; Sağlamlık analizi ile tasarım optimizasyonu; Karoseri parçaları üretiminde parametre-rastgeleliği analizi; Optimizasyon yazılımı: LS-OPT

MFGE 580 - Özel Çalışmalar-1
Şeçilen konu ile ilgili literatür taraması yapılması. Şeçilen konu hakkında literatürdeki son gelişmeleri öğrenmek. Çalışma ile ilgili bir rapor hazırlanması ve sunulması.

MFGE 581 - Özel Çalışmalar-2
Şeçilen konu ile ilgili literatür taraması yapılması. Şeçilen konu hakkında literatürdeki son gelişmeleri öğrenmek. Çalışma ile ilgili bir rapor hazırlanması ve sunulması

MFGE 589 - Mezuniyet Semineri
Tezli-opsiyonlu yüksek lisans yapan her öğrencinin tez savunmasını yapacağı dönemden en az bir dönem önce teziyle ilgili bir sunum yapması beklenmektedir.

MFGE 599-I - Tez I
İleri imalat teknolojileri ile ilgili bir konuda simulasyon, tasarım, uygulama ve işletim konularında problemin belirlenmesi, tasarımı ve analizi. Literatür araştırması. Gelişme raporu.

MFGE 599-II - Tez II
Tez konusunun gereksinimlerini belirleme. Tez konusu gereksinimlerine göre analiz ve tasarım. Gelişme raporu.

MFGE 599-III - Tez III
Geliştirilen araştırma çalışmasının uygulanması, testleri ve doğrulanması. Tezin yazılması.

MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler

MFGE 542 - Metal Şekillendirme Teorisi
Plastisite teorisi, metal şekillendirmenin temelleri, dövme, haddeleme, akıtma, boru, tel ve çubuk çekme işlemleri, saç metal şekillendirme işlemi, yüksek enerjili oranda şekillendirme